Maitighar,
Kathmandu, Nepal

+977-4221365,4244636 Notice Board No.: 1618014221365
ktm@sxc.edu.np

 Anil Man Shakya     

Anil Man Shakya

     Chief Librarian

 

                                                                                                                                          

 Purushottam Shrestha                                                                                                                                                              Reshma Giri

Purushottam Shrestha                                                                                                                                                                                                    Reshma Giri

Assistant Librarian                                                                                                                                                                                                           Assistant Librarian

   

 

Muna Rawal

                                                                                                                                                                     Hira Karki

 

Muna rawal                                                                                                                                                                                                                               Hira Karki

Assistant Librarian                                                                                                                                                                                                                 Assistant Librarian